Co jsou základové pásy?

Základové pásy jsou konstrukce, které přenášejí zatížení většinou od zdi do základové půdy a jejich největší rozměr je délka.

 

Spodní úroveň základu musí být v nezámrzné hloubce, která je stanovena minimálně na 80 cm pod upraveným terénem, v zeminách, kde je hladina podzemní vody menší jak 2 m pod terénem se volí min. 120 cm.

Tvoří-li základovou půdu soudržné zeminy a je-li nebezpečí jejich smršťování, navrhuje se hloubka založení min. 140 cm.

Materiál a technologie provádění

Používaný materiál:

- prostý beton

- železobeton

- prostý beton s přidáním lomového kamene

 

Pásy se provádí buď jako

1. Monolitické

2. Montované (zřídka)


 

Jednostupňový základ          Dvoustupňový základ

 

Úhel alfa je roznášecí úhel, který nesmí být u dvoustupňových základů porušen, jeho hodnota je závislá na druhu stavebního materiálu a na odolnosti materiálu proti ohybu a smyku.

tangens alfa pro prostý beton = 1,5 - 2,0

pro železobeton = 0,5 - 1,0

pro prostý beton s lomovým kamenem = 2,0 - 3,0

tzn. , že při stejném zatížení konstrukce a šířce pásu bude výška základového pásu ze železobetonu menší než z prostého betonu.

 

Základ ze železobetonu

- provádí se na vrstvu podkladního betonu tloušťky obvykle 40 - 100 mm a požívá se bednění, do kterého se vkládá výztuž.

- pásy ze železobetonu se používají při méně únosné a nestejnoměrně sedající půdě
NÁVRH ROZMĚRŮ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ

b=F/ 1,00xq0                  h=a x tang alfa

 

F......zatížení působící na základovou spáru [N]

b.....nejmenší šířka základového pásu, zaookrouhluje se směrem nahoru

h.....nejmenší dovolená výška základového pásu

1,00...1 metr délkový základového pásu

qo......normové namáhání základové půdy (únosnost) - výsledek geologického průzkumu

 

Přibližné hodnoty q0 pro dané zeminy

spraš, hlína = 0,18 MPa

písek = 0,20 - 0,50 MPa

štěrkovitá zemina = 0,4 - 0,1 MPa

poloskalní zemina = 0,5 - 1,2 MPa

skalní zemina = 1,5 - 5,0 MPa