KONSTRUKCE » POZEMNÍ STAVBY » IZOLACE SPODNÍ STAVBY » IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A
Druhy vod působící na spodní stavbu

1. Kapilární voda - je závislá na hladině podzemní vody (HPV) a vystupuje nad její úroveň vlivem vzlínavosti, výška vzlínání závisí na hustotě kapaliny, profilu kapiláry a úhlu smáčení v kapiláře

2. Gravitační voda - voda protékající zeminou od povrchu k HPV, závisí na druhu a propustnosti zeminy

Propustnost je stanovena součinitelem propustnosti zeminy a je-li tento součinitel větší než 1.10-7 m/s, tak se považuje za propustnou.

 

3. Podzemní voda - vzniká jestliže voda protékající zeminou narazí na nepropustnou zeminu

 

Druhy vod dle chemického složení:

a. Voda běžná - běžné složení, většinou nenarušuje zásadním způsobem stavební konstrukce

b. Voda hladová - obsahuje málo minerálů a tím může narušovat stavební materiály jako je beton

c. Voda agresivní - obsahuje nadměrné množství minerálů a může narušovat stavební konstrukce

 

Podklad pro návrh izolace je nutno vypracovat geologický a hydrogeologický průzkum půdy, který nám určí:

1) Složení a tloušťku geologických vrstev

2) Stlačitelnost a únosnost základové půdy

3) Propustnost zeminy

4) Umístění hladiny podzemní vody

Materiály a rozdělení používaných izolací

Rozdělení izolací:

1. Izolace proti zemní vlhkosti (popř. zvýšené zemní vlhkosti)

2. Izolace proti tlakové vodě

3. Izolace proti chemickým účinkům v chemickém průmyslu a agresivním vodám

 

Jako izolace se používají asfaltové pásy a to buď vyráběné z oxidovaného nebo modifikovaného asfaltu vyztužené nosnou vložkou.

Úprava podkladu pod izolacemi

Nosný podklad pod izolací musí být proveden bez trhlin a prasklin.

Všechny kouty a hrany musí být zaobleny, pro asfaltové pásy min. poloměr 4 - 5 cm, pro nátěrové hmoty min. 2 cm.

Izolace proti zemní vlhkosti musí být sevřena tlakem ochraného pláště (přizdívky,nopové folie)

Zdivo pod úrovní terénu musí být opatřeno z venku omítkou bez trhlin, která je opatřena penetračním nátěrem.

 

Ochrana izolace na svislé stěně:

1. Přizdívka z plných pálených cihel min. tloušťky 65 mm

2. Nopová folie - její spoje jsou pouze přeloženy

3. Izolační geotextilie ze syntetických vláken

Izolace z asfaltových pásů

Asfaltové pásy se vyrábí z oxidovaného nebo modifikovaného asfaltu.

Na penetrovaný podklad se celoplošně nebo bodově natavují propan-butanovým hořákem nebo se lepí speciálními lepidly.

Překrytí pásů by mělo být minimálně 100 mm (dle pokynů výrobce).

 

Napojení pásů u základu                                                   Koutový spoj


 

Napojení pásů na stěně


Složení asfaltového pásu je z nosné vložky a asfaltu, který bývá nanesen na obě strany vložky.

Jako nosná vložka se u lepenek typu A používá papírová lepenka a typu R, S je to skelná rohož, skelná rohož+aluminiová folie (proti radonu), skelná tkanina nebo polyesterové rouno.

 

Asfaltové pásy lze také rozdělit dle kvality a tloušťky na:

1. Asfaltový pás typu "A" - jedná se o nejméně kvalitní typ bez krycí vrstvy asfaltové hmoty, tloušťka pásu cca 1mm a plošná hmotnost pásu do 1000 g/m2


2. Asfaltový pás typu "R" - na nosné vložce pásu je oboustraně nanesena krycí vrstva z asfaltové hmoty a plošná hmotnost pásu do 2500 g/m2


3. Asfaltový pás typu "S" - jedná se o těžké pásy, plošná hmotnost je větší než 2500 g/m2


 


Izolace z fólií

Pro izolaci spodní stavby se používají převážně PVC fólie v tloušťce 1 - 2 mm.

Fólie se většinou klade mezi 2 vrstvy geotextilie, která slouží jako ochraná vrstva, spoje fólií se svařují horkovzdušnou pistolí nebo lepí speciálními lepidly.

Fólie se kladou v jedné vrstvě a zabraňují proniknutí zemní vlhkosti a chrání stavbu proti radonu.

 

Spoj u základu